http://bandontamlueng.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ประวัติและทำเนียบผู้บริหาร

 บุคลากร

 ผลงานครู

 กิจกรรมและผลงานนักเรียน

 รางวัลความสำเร็จ

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 สมุดเยี่ยม

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/04/2010
อัพเดท05/04/2015
ผู้เข้าชม50,992
เปิดเพจ74,544

สารดอนตำลึงออนไลน์

ผลงานครู

iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3.  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.  โครงการหยดน้ำแห่งความคิด
5.  โครงการจัดหาชุดฝึกการแสดงนักเรียน
6.  โครงการงานทะเบียนนักเรียน
7.  โครงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.  โครงการพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษ
9.  โครงการพัฒนาระบบประกันและรายงานคุณภาพการศึกษา
10.โครงการจัดทำแผนรับนักเรียน
11. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
12. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้สื่อและนวัตกรรม
14. โครงการค่ายภาษาไทยเด็กอนุบาล
15. โครงการการบริการสารสนเทศ
16. โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมปฐมวัย

โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
1. โครงการวันสำคัญ
2. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. โครงการวิถีพุทธ
4. โครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ
6. โครงการแววอัจฉริยะ
7. โครงการดีเจน้อย
8. โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
9. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.โครงการส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์ครูและนักเรียนในโรงเรียน
12. โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
13. โครงการอาหารกลางวัน
14. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
15. โครงการดูแลรักษาสุขภาพปฐมวัย

โครงการกลุ่มงานบุคลากร
1.  โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2.   โครงการคาราวานความรู้สู่ท้องถิ่น
3.  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.  โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา
3.  โครงการเครือข่ายปวงประชาพัฒนาดอนตำลึง
4.  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
5.  โครงการปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
6.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำ
7.  โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำ
8.  โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
9.  โครงการธนาคารขยะ
10. โครงการวัสดุสำนักงาน
11.  โครงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

โครงการกลุ่มงบประมาณ นโยบายและแผน
1.   โครงการจัดหาหนังสือแบบเรียน  เครื่องเขียน  เครื่องแบบนักเรียน
2.   โครงการการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา
3.   โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
4.   โครงการระดมทรัพยากร

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารงาน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 โครงการของโรงเรียน

 สภานักเรียน

 ข้อมูลนักเรียนและศิษย์เก่า

 แหล่งเรียนรู้

 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณ

 สารดอนตำลึงออนไลน์

view